Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10631

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Jahir Ali Ahmeti
2. Lia Zhora Putkaradze
3. Kamber Niyazi Gülabi
4. Xhelal Fadil Çollaku
5. Dorina Halim Boni (Qarkaxhija)
6. Tea Zviad Ivanauri
7. Avdullah Salih Hajdaraj
8. Rushe Smajl Kabashi (Shala)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 09.10.2017
Nr. i dekretit: 10631

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META