Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10620

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9, pika 7, dhe nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Kulturës,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1- Erzen Salih Shkololli
2- Visar Salaedin Vishka
3- Venera Menderes Lumani
4- Lind Bedri Islami

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 19.09.2017
Nr. i dekretit: 10620

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META