Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Njoftimet e Fundit, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10596

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9, pika 7, dhe nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Arsimit dhe Sportit,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1- Ivan Salvador Balliu Campeny
2- Bardhec Ahmet Bytyqi
3- Zelfije Bashkim Bajramaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 22.08.2017
Nr. i dekretit: 10596

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META