Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10593

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, të neneve 9, 20 dhe 24 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Emilio (Elmas/Emiljas) Rushan Çukani (Çukari)
2. Fatmir Arshi Erindi
3. Seda Kastriot Zoto
4. Marie (Merjeme) Omer Bastuni
5. Katerina Nikolla Bani (Hanxhara)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 24.07.2017
Nr. i dekretit: 10593

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI