Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10568

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10568

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Deqiang Nianzu Huang
2. Guozhan Weidong Huang
3. Yuanfeng Qingzhao Lu
4. Simin Guoquan Luo
5. Yuxian Wenzhi Deng
6. Kangbo Renguang Tang
7. Jinwei Manzhen Chi
8. Wenling Guanggui Li
9. Yan Huihong Wang
10. Haoyu Yan Wang
11. Changqing Renxiang Jiang
12. Jiarong Xichang Mai
13. Changfeng Jiarong Mai
14. Xiao Zhengliang Fu
15. Chunmei Chengyuan Yang
16. Bin Huajun Zhang
17. Yu Tinggui Xu
18. Tung Yin Tai Leung Lai
19. Ronghuo Yutian Lai

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 12.07.2017
Nr. i dekretit: 10568

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI