Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10483

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Fatos Haxhi Furra
2. Edmond Haxhi Furra
3. Valbone Agim Furra (Shipshani)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 19.06.2017
Nr. i dekretit: 10483

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI