Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10462

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, të neneve 9, 14, 20 dhe 24 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Matina Arben Çukani
2. Violanda (Xhemile) Qamil Braka
3. Julian Çerçiz Manaj
4. Artan Zyhdi Kaiku
5. Telha Neshat Zoto
6. Artur Anastas Prifti
7. Melisa Muharrem Ceka
8. Anton Ndoc Prendi
9. Lindita Foto Mingo (Loli)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 19.06.2017
Nr. i dekretit: 10462

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI