Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10343

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe Ministrit të Arsimit dhe Sportit,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Lulzim Mejdin Orllati
2. Gjevgjet Mejdin Orllati
3. Rrustem Ruhan Pacolli
4. Habib Mohamed Ben Mohamed Ben Ahmed Hamam

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 19.05.2017
Nr. i dekretit: 10343

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI