Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10317

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Fllanza Liman Lapa (Morina)
2. Yllka Behxhet Bineri (Zhuja)
3. Laila Mouafak Alkhouli
4. Emma Giuditta (Emma) Giannino Mezzorecchia
5. Shkumbin Fadil Gashi
6. Erëmira Gani Sefa (Osmani)
7. Jamiu Abiodun Alao Adelani Moshood
8. Albulenë Naim Gjyzeli (Rrecaj)
9. Mirjan Maksut Saramati
10. Leonore Qerim Zogaj Berxulli (Zogaj)
11. Ali Ramadan Mushkolaj
12. Raluca Gheorghe Bȋrsănescu
13. Valbone Januz Jetishi (Gashi)
14. Ledion Shkelzen Jetishi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 15.05.2017
Nr. i dekretit: 10317

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI