Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10561

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1.    Mirsad Adem Shkreta
2.    Rabije Miftar Mushkolaj (Pajazitaj)
3.    Selçuk Giray Naim Özdamar
4.    Özlem Muzaffer Aktürk (Keleş)
5.    Rexhep Halit Streli
6.    Idris Ekrem Nuh Erduran
7.    Rabije Rexhep Bajrami
8.    Time Rrustem Kuçana (Tolaj)
9.    Gjilizare Abaz Osmani (Alili)
10.    Ardian Nexhmedin Shehu
11.    Ramazan Cemal Avci
12.    Fatma Ahmet Avci (Aktaş)
13.    Fitim Hetem Rama
14.    Rahman Islam Qeriqi
15.    Orkunt Mustafa Yozgat
16.    Eleni Dimitrios Nikou
17.    Ümmühan Mehmet Emin Soylu (Sevinç)
18.    Fitim Sali Krasniqi
19.    Murad Yumer Muhamed
20.    Gabriela Vasile Kadena (Dumitru)
21.    Theodora Ioannis Alexandrou Chatzistratidou
22.    Yonus Osman Bozkurt
23.    Ceyhun Necmettin Çeşit

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 30.06.2017
Nr. i dekretit: 10561               

     PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
            

                                      BUJAR NISHANI