Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10560

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme, Ministrit të Kulturës dhe Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Bajrush Rexhep Zeqiri
2.    Krenar Husein Ujkaši (Ujkashi)
3.    Ercan Nazim Sari
4.    Şaban Ömer Üçgül
5.    Nrec Musë Mehmeti
6.    Hacer Zübeyir Arslan (Işler)
7.    Afërdita Tahir Meta (Gorqaj)
8.    Bajram Hakip Sinani
9.    Kimete Nasuf Sinani (Miftari),
10.    Engin Hasan Ertaş
11.    Bedia Şeref Can (Altin)
12.    Benjamas Udom Ounkay
13.    Beqir Ejup Parllaku (Parllak)
14.    Kemal Hazar Şükrü Göksel
15.    Mustafa Salih Bedrettin Ergün
16.    Bashkim Safet Zhuri
17.    Qamil Rexhep Krasniqi
18.    Feriz Ahmet Selimi
19.    Antigonë Metë Ramosaj
20.    Jarina Halid (Halit) Peku (Hasi)
21.    Dukagjin Eugen (Eugjen) Cami
22.    Bora Ali Zükali
23.    Kristo Nikolla Xhima (Tzima)
24.    Gjergji Kristo Mihallari
25.    Andon Kristo Mihallari
26.    Agron Sahit Mustafa

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 30.06.2017
Nr. i dekretit: 10560               

   PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
            

                                          BUJAR NISHANI