Dekrete

D E K R E T PËR NJË NDRYSHIM NË DEKRETIN NR. 7818,  DATË 16.11.2012, “PËR CAKTIMIN E NUMRIT TË GJYQTARËVE PËR ÇDO GJYKATË TË SHKALLËS SË PARË, TË APELIT DHE TË GJYKATAVE ADMINISTRATIVE, SI DHE CAKTIMIN  E KOMPETENCAVE TOKËSORE DHE SELISË QENDRORE TË GJYKATAVE ADMINISTRATIVE” Në mbështetje...