Dekrete

D E K R E T PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1 Zoti Genti Gazheli, emërohet në detyrën e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të...

D E K R E T PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1   Zonja Anila Bitri, emërohet në detyrën e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të...