Dekrete

D E K R E T PËR EMËRIM GJYQTARI Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 12, pika 1 dhe pika 2, të ligjit nr.9877 datë 18.02.2008, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të Këshillit të Lartë të...

D E K R E T PËR EMËRIM GJYQTARI Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 12, pika 1, të ligjit nr.9877 datë 18.02.2008, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, D e k...

D E K R E T PËR EMËRIM GJYQTARI Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 12, pika 1, të ligjit nr.9877 datë 18.02.2008, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, D e k...