Dekrete

D E K R E T PËR EMËRIM ZËVENDËSKRYEMINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zonja Ledina Mandija, emërohet Zëvendëskryeministër i Republikës së Shqipërisë. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekretit 10354 Tiranë,...

D E K R E T PËR CAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVE PËR KRYETAR BASHKIE, BASHKIA KAVAJË, QARKU TIRANË Në mbështetje të nenit 92, gërma “gj” dhe 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 10, pika 3 të ligjit nr.10019 datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës...