Dekrete

DEKRET PËR DHËNIE GRADE MADHORE Në mbështetje të nenit 92, gërma “d”, dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqiperisë, si dhe të pikës 3, germa “a”, të nenit 9, të ligjit 64/2014 “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të...

D E K R E T PËR SHFUQIZIM DEKRETI Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, D e k r e t o j Neni 1 Shfuqizimin e dekretit nr. 9293, datë 26.10.2015, “Për daljen në rezervë të Gjeneral Brigade Piro Tasim Ahmetaj”. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekretit...

D E K R E T PËR THIRRJEN E KUVENDIT NË SESION TË JASHTËZAKONSHËM PËR BËRJEN E BETIMIT TË PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS Në mbështetje të nenit 74 pika 2 dhe 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, D e k r e t o j Neni 1 Thirrjen e Kuvendit,...