Dekrete

D E K R E T PËR EMËRIM MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1 Zoti Damian Gjiknuri, emërohet Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekretit 10610 Tiranë,...

D E K R E T PËR EMËRIM ZËVENDËSKRYEMINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1 Zonja Senida Mesi, emërohet Zëvendëskryeministre e Republikës së Shqipërisë. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekretit 10605 Tiranë,...