Dekrete

D E K R E T PËR EMËRIM ZËVENDËSKRYEMINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1 Zonja Senida Mesi, emërohet Zëvendëskryeministre e Republikës së Shqipërisë. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekretit 10605 Tiranë,...

DEKRET PËR DHËNIE GRADE MADHORE Në mbështetje të nenit 92, gërma “d”, dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqiperisë, si dhe të pikës 3, germa “a”, të nenit 9, të ligjit 64/2014 “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të...