Dekrete

 D E K R E T  PËR SHPALLJE LIGJI   Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 76/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së...

D E K R E T  PËR SHPALLJE LIGJI   Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r e t o j    Shpalljen e ligjit nr. 73/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Qeverisë...

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI    Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r e t o j    Shpalljen e ligjit nr. 71/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9902, datë 17.04.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të...

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI    Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r e t o j    Shpalljen e ligjit nr. 70/2018 “Për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2017”.   Nr. Dekretit 10938 Tiranë, më 09.11.2018                                            PRESIDENTI I...