Dekrete

D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 99/2018 “PËR BUXHETIN E VITIT 2019”. Në mbështetje të neneve 85, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës, D e k r e t o j Kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 99/2018 “Për buxhetin e vitit 2019”. Nr....