Dekrete

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI    Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r e t o j    Shpalljen e ligjit nr. 70/2018 “Për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2017”.   Nr. Dekretit 10938 Tiranë, më 09.11.2018                                            PRESIDENTI I...

D E K R E T PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË APLIKIMIT PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË PARAKOHSHME TË KRIJUAR, PËR VENDIN VAKANT GJYQTAR NË GJYKATËN KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Në mbështetje të nenit 93, 125, 127 pikat 1/ç, 2, 3, dhe nenit 179 pika 2...