Dekrete

 DEKRET  PËR NXJERRJEN NË LIRIM TË OFICERIT ME GRADË MADHORE  Në mbështetje të nenit 93, të Kushtetutës, të nenit 9, pika 3, shkronja “g”, të ligjit nr. 64/2014, “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të...

D E K R E T  PËR SHPALLJE LIGJI  Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 78/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Republikës...