Dekrete

D E K R E T PËR CAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVE TË PJESSHME VENDORE PËR KRYETAR BASHKIE, PËR DISA NJËSI TË QEVERISJES VENDORE Në mbështetje të nenit 92 shkronja “gj”, 93, 115, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të nenit 10, të ligjit nr....

 D E K R E T  PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË APLIKIMIT PËR PLOTËSIMIN E VENDIT VAKANT GJYQTAR NË GJYKATËN KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Në mbështetje të nenit 93, 125, 127 pika 1/b, 3, 179 pika 2 dhe 3 të Kushtetutës, si dhe të neneve...

DEKRET PËR EMËRIMIN NË DETYRË TË KOMANDANTIT TË FORCËS AJRORE Në mbështetje të neni 93 dhe nenit 169, pika 3, të Kushtetutës, të nenit 9, pika 3, germa “c)”, e ligjit nr. 64/2014, “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës...

DEKRET PËR EMËRIMIN NË DETYRË TË KOMANDANTIT TË FORCËS DETARE Në mbështetje të neni 93 dhe nenit 169, pika 3, të Kushtetutës, të nenit 9, pika 3, germa “c)”, e ligjit nr. 64/2014, “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës...