Dekrete

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 61/2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”.   Nr. Dekretit 7733 Tiranë, më 07.08.2012 PRESIDENTI I REPUBLIKËS           ...