Dekrete

D E K R E T PËR     SHKARKIM MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës,  me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti  Aldo Bumçi, ministër i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, shkarkohet nga detyra. Neni 2 Ky dekret hyn...

D E K R E T PËR            SHKARKIM ZËVENDËSKRYEMINISTRI DHE MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës,  me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Edmond Haxhinasto, Zëvendëskryeministër dhe ministër i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, shkarkohet nga detyra. Neni...