Dekrete

D E K R E T PËR         EMËRIM  MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Arben Ahmetaj, emërohet Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes. Neni 2 Ky dekret hyn...

D E K R E T   PËR         EMËRIM ZËVENDËSKRYEMINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Niko Peleshi, emërohet Zëvendëskryeministër i Republikës së Shqipërisë. Neni 2 Ky dekret hyn në...