Dekrete

D E K R E T   PËR         EMËRIM ZËVENDËSKRYEMINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Niko Peleshi, emërohet Zëvendëskryeministër i Republikës së Shqipërisë. Neni 2 Ky dekret hyn në...

D E K R E T PËR LIRIM AMBASADORI NGA DETYRA Në mbështetje të neneve 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 21, pika 2, të ligjit nr. 9095, datë 3.7.2003 “Për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, me propozim të Kryeministrit, D...

D E K R E T PËR LIRIM AMBASADORI NGA DETYRA Në mbështetje të neneve 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 21, pika 2, të ligjit nr. 9095, datë 3.7.2003 “Për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, me propozim të Kryeministrit, D...

D E K R E T PËR NJË NDRYSHIM NË DEKRETIN NR. 8288, DATË 7 GUSHT 2013 “PËR MBLEDHJEN E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË” Në mbështetje të nenit 67, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, D e k r e t o j Neni 1 Ndryshimin...