Dekrete

D E K R E T PËR LIRIM AMBASADORI NGA DETYRA Në mbështetje të neneve 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 21, pika 2, dhe 31, pikat 1 dhe 2, të ligjit nr. 9095, datë 3.7.2003 “Për shërbimin e jashtëm të Republikës...

D E K R E T PËR EMËRIMIN E REKTORIT NË UNIVERSITETIN  E  MJEKËSISË, TIRANË Në mbështetje të nenit 92, shkronja “g” dhe nenit 93 të Kushtetutës, të nenit 7 të ligjit nr.8485, datë 12.5.1999  “Kodi i Procedurave Administrative”, i ndryshuar, si dhe të nenit 23, pika 2...