Dekrete

D E K R E T PËR EMËRIM MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1 Zonja Ermonela Felaj, emërohet ministër Shteti për Marrëdhëniet me Parlamentin. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekretit...

D E K R E T PËR SHKARKIM MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1 Zoti Ilirjan Celibashi, ministër Shteti për Marrëdhëniet me Parlamentin, shkarkohet nga detyra.                         . Neni 2 Ky dekret hyn...