Dekrete

D E K R E T PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh” dhe nenit 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1 Znj. Floreta Faber emërohet në detyrën e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të...

D E K R E T PËR EMËRIM  MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës,  me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Arben Ahmetaj, emërohet ministër i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi...

D E K R E T PËR SHKARKIM  MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës,  me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Arben Ahmetaj, ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, shkarkohet nga kjo detyrë. Neni 2 Ky dekret hyn...