Dekrete

D E K R E T PËR LIRIM AMBASADORI NGA DETYRA Në mbështetje të neneve 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1   Zoti Ferit Hoxha, lirohet nga detyra e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës...

D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 93/2015 “PËR TURIZMIN” Në mbështetje të neneve 85, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës, D e k r e t o j Kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 93/2015 “Për turizmin”. Nr. Dekretit 9205 Tiranë, më 07.08.2015 PRESIDENTI I REPUBLIKËS BUJAR...