Dekrete

D E K R E T PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh” dhe nenit 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1 Z. Ridi Kurtezi, ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në...

D E K R E T PËR          LARGIM PROKURORI Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 149 pika 3 të Kushtetutës, si dhe të nenit 8, pika 2, gërma “c” dhe të nenit 27, pika 1, gërma “b”, të ligjit nr.8737, datë 12.02.2001 “Për organizimin dhe funksionimin...