Dekrete

D E K R E T PËR LIRIM AMBASADORI NGA DETYRA Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1 Zonja Besiana Kadare, lirohet nga detyra e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të...

D E K R E T PËR LIRIM AMBASADORI NGA DETYRA Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1 Zoti Kujtim Xhani, lirohet nga detyra e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të...