Archive

DEKRET PËR EMËRIM NË DETYRË TË SHEFIT TË SHTABIT TË PËRGJITHSHËM TË FORCAVE TË ARMATOSURA Në mbështetje të neni 93 dhe nenit 169, pika 3, të Kushtetutës, të nenit 9, pika 3, shkronja “b”, të ligjit nr.64/2014, “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave...

DEKRET PËR LIRIMIN NGA DETYRA TË KOMANDANTIT TË FORCËS TOKËSORE Në mbështetje të neni 93 dhe nenit 169, pika 3, të Kushtetutës, të nenit 9, pika 3, germa “c)”, e ligjit nr. 64/2014, “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës...

D E K R E T PËR EMËRIM ZËVENDËSKRYEMINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, nr. 4291 prot., datë 24.07.2022, D e k r e t o j: Neni 1 Zonja Belinda Balluku, ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, emërohet edhe Zëvendëskryeministër. Neni 2 Ky...