Archive

D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 94/2018 “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR” Në mbështetje të neneve 85, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës, D e k r e t o j Kthimin...