Archive

D E K R E T PËR EMËRIMIN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË LARTË Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 136, paragrafi 2, i Kushtetutës, nenit 49, pika 11, të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”, pas administrimit...

D E K R E T PËR EMËRIMIN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË LARTË Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 136, paragrafi 2, i Kushtetutës, nenit 49, pika 11, të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”, pas administrimit...

D E K R E T PËR EMËRIMIN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË LARTË Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 136, paragrafi 2, i Kushtetutës, nenit 49, pika 11, të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”, pas administrimit...

Ishte një kënaqësi e veçantë për të pritur sot në Tiranë në këtë vizitë shtetërore Presidentin e Bullgarisë, një vend jashtëzakonisht miqësor për Shqipërinë dhe kombin tonë! Marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Bullgarisë gëzojnë një miqësi tradicionale të shkëlqyer në të gjitha kohërat. Ato bazohen në lidhje...