Archive

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI   Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r e t o j  Shpalljen e ligjit nr. 92/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 16/2018 “Për diasporën””.  Nr. Dekretit 11564 Tiranë, më 24.07.2020                                                                                ...