Archive

D E K R E T PËR CAKTIMIN E NUMRIT TË GJYQTARËVE PËR ÇDO GJYKATË TË SHKALLËS SË PARË, TË APELIT DHE TË GJYKATAVE ADMINISTRATIVE, SI DHE CAKTIMIN E KOMPETENCAVE TOKËSORE DHE SELISË QENDRORE TË GJYKATAVE ADMINISTRATIVE Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, nenit 8 të ligjit...