Archive

D E K R E T PËR EMËRIM  MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës,  me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Florjon Mima, emërohet ministër i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekretit  8090 ...

D E K R E T PËR                 EMËRIM ZËVENDËSKRYEMINISTRI DHE MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës,  me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Myqerem Tafaj, emërohet Zëvendëskryeministër dhe ministër i Arsimit dhe Shkencës. Neni 2 Ky dekret hyn...