Archive

D E K R E T PËR EMËRIM NË DETYRË Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, të pikës 3, të nenit 9 të ligjit nr. 117/2012 “Për Agjencinë e Inteligjencës së Mbrojtjes”, dhe me propozim të Kryeministrit. D e k r e t o j Neni 1 Gjeneral Brigade Ylber...

D E K R E T PËR LIRIM NGA DETYRA Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, të pikës 8, të nenit 7 të ligjit nr. 8671, datë 26.10.2000 “Për Pushtetet dhe Autoritetet e Komandimit e të Drejtimit Strategjik të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, i...

D E K R E T PËR LIRIM DHE EMËRIM NË DETYRË Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, të pikës 8, të nenit 7 të ligjit nr. 8671, datë 26.10.2000 “Për Pushtetet dhe Autoritetet e Komandimit dhe të Drejtimit Strategjik të Forcave të Armatosura të Republikës së...