Archive

D E K R E T PËR EMËRIM NË DETYRË Në mbështetje të nenit 93 dhe pikës 3 të nenit 169 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të pikës 5 të nenit 7 të ligjit nr. 8671, datë 26.10.2000 “Për pushtetet dhe autoritetet e komandimit dhe...

D E K R E T PËR LIRIM NGA DETYRA Në mbështetje të nenit 93 dhe pikës 3 të nenit 169 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të pikes 3/b të nenit 30 të ligjit nr. 8671, datë 26.10.2000 “Për pushtetet dhe autoritetet e komandimit dhe të...

D E K R E T PËR CAKTIMIN E PËRKOHSHËM TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË, PËR TË KRYER STAZHIN PROFESIONAL SI GJYQTARË Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 19 të ligjit nr.8136, datë 31.07.1996 “Për Shkollën e Magjistraturës së Republikës së...