Archive

D E K R E T PËR CAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVE PËR KRYETAR BASHKIE, KOMUNA KARBUNARË, QARKU FIER Në mbështetje të nenit 92 gërma “gj” dhe 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë,  si dhe të nenit 10, paragrafi 3 të ligjit nr. 10019 datë 29.12.2008 “Kodi...

D E K R E T PËR CAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVE PËR KRYETAR BASHKIE, BASHKIA KORÇË, QARKU KORÇË Në mbështetje të nenit 92 gërma “gj” dhe 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë,  si dhe të nenit 10, paragrafi 3 të ligjit nr. 10019 datë 29.12.2008 “Kodi...

D E K R E T PËR          EMËRIM  MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Ilirjan Celibashi, emërohet Ministër Shteti për Marrëdhëniet me Parlamentin. Neni 2 Ky dekret hyn në...

D E K R E T PËR                EMËRIM  MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zonja Milena Harito, emërohet Ministër Shteti për Inovacionin dhe Administratën Publike. Neni 2 Ky dekret hyn...

D E K R E T PËR        EMËRIM  MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Ilir Beqaj, emërohet Ministër i Shëndetësisë.                . Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr....

D E K R E T PËR         EMËRIM  MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Edmond Panariti, emërohet Ministër i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave. Neni 2 Ky...

D E K R E T PËR                 EMËRIM  MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Damian Gjiknuri, emërohet Ministër i Energjisë dhe Industrisë. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi...