Archive

D E K R E T PËR EMËRIMIN E REKTORIT NË UNIVERSITETIN  E  MJEKËSISË, TIRANË Në mbështetje të nenit 92, shkronja “g” dhe nenit 93 të Kushtetutës, të nenit 7 të ligjit nr.8485, datë 12.5.1999  “Kodi i Procedurave Administrative”, i ndryshuar, si dhe të nenit 23, pika 2...