Archive

D E K R E T PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1 Znj. Shpresa Kureta, emërohet në detyrën e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës...

D E K R E T PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1 Znj. Aida Sakiqi-Vandecasteele, emërohet në detyrën e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të...

D E K R E T PËR LIRIMI NGA DETYRA Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të pikës 8 të nenit 7 të ligjit nr. 8671, datë 26.10.2000 “Për pushtetet dhe autoritetet e komandimit dhe të drejtimit strategjik të Forcave të...