Archive

I nderuar Kryetar i Bashkisë, z. Pëllumb Binaj, Të nderuar miq të shoqatave atdhetare, Të respektuar autoritete vendore, Motra e vëllezër të Lumit të Vlorës, Jam shumë i lumtur të jemi sot bashkë në Drashovicë, këtu në Harkun e Triumfit të luftërave për liri, në vendin e kuvendeve dhe...

Të nderuar rektorë dhe rektore të sapozgjedhur të universiteteve publike të vendit, “Mendja e një kombi është arsimi,” ka thënë Sami Frashëri. Ndaj, e gjithë pasuria jonë intelektuale kombëtare zhvillohet dhe rritet në auditorët e institucioneve të arsimit të lartë, në mënyrë të veçantë, për të...

D E K R E T PËR EMËRIMIN E REKTORIT TË UNIVERSITETIT “EQREM ÇABEJ”, GJIROKASTËR Në mbështetje të nenit 92, germa “g” dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 39, pika 8, të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në...

D E K R E T PËR EMËRIMIN E REKTORIT TË UNIVERSITETIT “LUIGJ GURAKUQI”, SHKODËR Në mbështetje të nenit 92, germa “g” dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 39, pika 8, të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në...