Archive

D E K R E T PËR          LARGIM PROKURORI Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 149 pika 3 të Kushtetutës, si dhe të nenit 8, pika 2, gërma “c” dhe të nenit 27, pika 1, gërma “a”, të ligjit nr.8737, datë 12.02.2001 “Për organizimin dhe funksionimin...