Archive

D E K R E T PËR SHKARKIM  MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës,  me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Arben Ahmetaj, ministër i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, shkarkohet nga kjo detyrë. Neni...

D E K R E T PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1 Zoti Genti Gazheli, emërohet në detyrën e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të...