Archive

D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 50/2021 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 96/2016 “PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR” Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r...

D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 47/2021 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 95/2016 “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E INSTITUCIONEVE PËR TË LUFTUAR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR”” Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e...

D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 49/2021 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 49/2012 “PËR GJYKATAT ADMINISTRATIVE DHE GJYKIMIN E MOSMARRËVESHJEVE ADMINISTRATIVE”, TË NDRYSHUAR” Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r e...