Archive

D E K R E T PËR EMËRIM MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Sokol Dervishaj, emërohet ministër i Transportit dhe Infrastrukturës. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekretit 9731 Tiranë,...