Archive

D E K R E T PËR EMËRIM MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Sokol Dervishaj, emërohet ministër i Transportit dhe Infrastrukturës. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekretit 9731 Tiranë,...

D E K R E T PËR SHKARKIM MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Edmond Haxhinasto, ministër i Transportit dhe Infrastrukturës, shkarkohet nga kjo detyrë. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi...

D E K R E T PËR CAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVE PËR KRYETAR TË BASHKISË DIBËR, QARKU DIBËR Në mbështetje të nenit 92 gërma “gj” dhe 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të nenit 10, pika 3 e ligjit nr. 10019 datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor...