Archive

D E K R E T PËR EMËRIM ZËVENDËSKRYEMINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1 Zonja Senida Mesi, emërohet Zëvendëskryeministre e Republikës së Shqipërisë. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekretit 10605 Tiranë,...